>>การทำสวนลำใย

  

 

 

ชื่อไม้ต้นชนิด Dimocarpus longan Lour.

 ในวงศ์ Sapindaceae ผลกลม, รสหวาน

 พันธุ์ที่เป็นไม้เถาเรียก ลําไยเครือ (D. longan Lour. var. obtusus Leenh.).

  พันธุ์ 

       พันธุ์ดอ : เป็นพันธุ์เบา ทำให้ชาวสวนนิยมปลูกมากที่สุด เจริญเติบโตดี ยอดอ่อนมีทั้งยอดสีเขียวและสีแดงลำต้น  แข็งแรงเปลือกผลหนา ออกดอกติดผลค่อนข้างสม่ำเสมอ ทรงผลกลมแป้นและเบี้ยวยกบ่าข้างเดียว ผิวผลสีน้ำตาล มีกระหรือตาห่าง เนื้อค่อนข้างเหนียว สีขาวขุ่น เมล็ดใหญ่ ปานกลาง  

        พันธุ์สีชมพู : เป็นพันธุ์กลางทรงพุ่มสูง โปร่ง กิ่งเปราะหักง่าย ออกดอกง่าย แต่ติดผลไม่สม่ำเสมอ ทรงผลค่อนข้างกลม ผิวสีน้ำตาลอมแดง เนื้อหนาปานกลาง นิ่มและกรอบ สีชมพูเรื่อๆ รสหวานและหอม เมล็ดค่อนข้างเล็ก 

        พันธุ์แห้ว : เป็นพันธุ์หนักเจริญเติบโตดีมากยอดอ่อนมีทั้งสีแดงและสีเขียว ผลขนาดใหญ่ ทรงผลกลมและเบี้ยว ฐานผลบุ๋ม เปลือกสีน้ำตาล และหนา เนื้อหนา กรอบและล่อน รสหวานแหลมและหอม เมล็ดค่อนข้างเล็ก

        พันธุ์เบี้ยวเขียว: เป็นพันธุ์หนัก เจริญเติบโตดี ทนแล้งได้ดี แต่jอ่อนแอต่อโรคพุ่มไม้กวาด ออกดอกยากและมักเว้นปี สามารถแบ่งเป็นเบี้ยวเขียวก้านแข็งและก้านอ่อน ผลมีขนาดใหญ่ ทรงผลกลมแบนเบี้ยวมาก เปลือกสีเขียวอมน้ำตาลและหนาเนื้อหนา กรอบและล่อน รสหวานแหลมและหอม เมล็ดค่อนข้างเล็ก  

        พันธุ์เพชรสาคร : เป็นพันธุ์ทะวายคือออกดอกมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี ใบมีขนาดเล็กและเรียวแหลม ผลกลม เปลือกบาง เนื้อสีขาวฉ่ำน้ำ รสหวาน

 

 

การปลูก 

   การเตรียมพื้นที่ : ควรเตรียมต้นพันธุ์ดีไว้ล่วงหน้า 1 ปี เตรียมหลุมปลูก ขนาด 80x80x80 ซม.ใช้    ระยะปลูก 8x10 เมตร รองก้นหลุม   ด้วยปุ๋ยคอก 3-5 กก./หลุม พูนดินสูงจากปากหลุม 15 ซม

วิธีปลูก : วางต้นพันธุ์แล้วกลบโคนให้แน่น ทำหลักป้องกันโยกคลอน รดน้ำให้ชุ่ม พรางแสงช่วงแรก
  การให้ปุ๋ย : 

   ลำไยอายุ 5 ปี ขึ้นไปมีการใส่ปุ๋ยดังนี้คือ

   - หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 ต้นละ 2 กก.

   - ต้นเดือนกันยายน ใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 ต้นละ 2 กก.             

   - ต้นเดือนตุลาคม ใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 ต้นละ 2 กก.

   - เมื่อลำไยติดผล ขนาด 1 ซม. ใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 อัตรา 1-1.5 กก./ต้น

   ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือนใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 อัตรา 1-2 กก./ต้น   

 

 

 

  การใช้น้ำ 

    ช่วงฤดูแล้งหลังออกดอกในสัปดาห์แรกให้พรมน้ำเล็กน้อยและค่อยเพิ่มปริมาณเมื่อเข้าสัปดาห์ที่สอง จึงเริ่มให้น้ำอย่างเต็มที่คือต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 7 เมตร ให้น้ำ ครั้งละ 200-300 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

    การตัดแต่งกิ่ง

  อายุ 1-3 ปี ตัดแต่งให้มีลักษณะทรงพุ่มกลม

  อายุ 4-5 ปีขึ้นไป ตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งกลางทรงพุ่มออก พร้อมทั้งตัดกิ่งที่ถูก  ทำลายจากโรค-แมลงทิ้ง

 

   การเตรียมพื้นที่ : ควรเตรียมต้นพันธุ์ดีไว้ล่วงหน้า 1 ปี เตรียมหลุมปลูก ขนาด 80x80x80 ซม.ใช้    ระยะปลูก 8x10 เมตร รองก้นหลุม   ด้วยปุ๋ยคอก 3-5 กก./หลุม พูนดินสูงจากปากหลุม 15 ซม

วิธีปลูก : วางต้นพันธุ์แล้วกลบโคนให้แน่น ทำหลักป้องกันโยกคลอน รดน้ำให้ชุ่ม พรางแสงช่วงแรก
  การให้ปุ๋ย : 

   ลำไยอายุ 5 ปี ขึ้นไปมีการใส่ปุ๋ยดังนี้คือ

   - หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 ต้นละ 2 กก.

   - ต้นเดือนกันยายน ใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 ต้นละ 2 กก.             

   - ต้นเดือนตุลาคม ใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 ต้นละ 2 กก.

   - เมื่อลำไยติดผล ขนาด 1 ซม. ใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 อัตรา 1-1.5 กก./ต้น

   ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือนใส่ปุ๋ย-อินทรีย์ตราบัวทิพย์ สูตร2 อัตรา 1-2 กก./ต้น   

 

 

 

  การใช้น้ำ 

    ช่วงฤดูแล้งหลังออกดอกในสัปดาห์แรกให้พรมน้ำเล็กน้อยและค่อยเพิ่มปริมาณเมื่อเข้าสัปดาห์ที่สอง จึงเริ่มให้น้ำอย่างเต็มที่คือต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 7 เมตร ให้น้ำ ครั้งละ 200-300 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

    การตัดแต่งกิ่ง

  อายุ 1-3 ปี ตัดแต่งให้มีลักษณะทรงพุ่มกลม

  อายุ 4-5 ปีขึ้นไป ตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งกลางทรงพุ่มออก พร้อมทั้งตัดกิ่งที่ถูก  ทำลายจากโรค-แมลงทิ้ง