>>การทำนา

การทำนา

 

สำหรับการทำนาในประเทศไทยมีปัจจัยหลัก 2 ประการ เป็นพื้นฐานของการทำนาและเป็นตัวกำหนดวิธีการปลูกข้าว และพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทำนาด้วยหลัก 2 ประการ คือ

         1. สภาพพื้นที่ (ลักษณะเป็นพื้นที่สูงหรือต่ำ) และภูมิอากาศ

         2. สภาพน้ำสำหรับการทำนา

         ฤดูทำนาปีในประเทศไทยปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคมของทุกปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน เมื่อ 3 เดือนผ่านไป ข้าวที่ปักดำหรือหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว ส่วนนาปรัง สามารถทำได้ตลอดปี เพราะพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อข้าวเจริญเติบโตครบกำหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้

 

 

สำหรับพันธ์ข้าวที่ปลูกในหมู่บ้านหนองครอบคือ สันป่าตอง 1

ชื่อพันธุ์สันป่าตอง 1 (San-pah-tawng 1)

ชนิดข้าวเหนียว

คู่ผสม – BKNLR75001-B3-CNT-B4-RST-36-2 / RD2

ประวัติพันธุ์ได้จากการผสมพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ BKNLR75001- B3-CNT-B4-RST-36-2 กับพันธุ์ กข 2 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อปี พ.ศ. 2527
-
พ.ศ. 2528-2532 ปลูกคัดเลือกข้าวลูกผสมชั่วที่ 2-6 แบบรวม ประยุกต์ และแบบสืบตระกูล ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง จนได้ สาย พันธุ์ SPTLR84051-32-2-2-4
-
พ.ศ. 2533 ปลูกศึกษาพันธุ์
-
พ.ศ. 2534 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี
-
พ.ศ. 2535-2540 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ทดสอบ ปฏิกิริยาต่อโรคและแมลง และวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของเมล็ด
-
พ.ศ. 2538-2541 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ภาคเหนือตอนบน
-
พ.ศ. 2538-2540 ทดสอบการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
-
พ.ศ. 2540-2542 ปลูกพันธุ์ดัก พันธุ์คัด และพันธุ์หลัก

การรับรองพันธุ์คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 และให้ชื่อว่า สันป่าตอง 1

ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว สูงประมาณ 119 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-135 วัน
- ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาว ระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแก่ช้า
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2x 7.1 x 1.8 มิลลิเมตร
- คุณภาพข้าวสุก นุ่ม
ผลผลิต
- ประมาณ 630 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
- ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
- ให้ผลผลิตสูง
- ข้าวเหนียวสุกอ่อนนุ่ม
- เป็นข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดปี
ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม
- ไม่ต้านทานแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ
- พื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนบน